Đây là những tác phẩm trong số:
Hơn 100 tác phẩm hội họa sơn
dầu của Ca Nhạc Sĩ - Họa Sĩ
Miên Đức Thắng.

Tác phẩm 03