Bản quyền

Tất cả các bài hát trong trang âm nhạc lời và nhạc được sáng tác và trình bày bỡi Ca nhạc sĩ Miên Đức Thắng

Khất thực nụ cười

Lạ lùng

Trùng tu giọt lệ